از ماشین شانس فیلیمو جایزه ببر!

اول وارد فیلیمو شو و اشتراک بخر تا بتونی برنده کلی جایزه بشی

جایزه ویژه این هفته یک دستگاه فیلیمو باکس

خرید اشتراک ۱ ماهه = ۱ شانس

خرید اشتراک ۳ ماهه = ۲ شانس

خرید اشتراک ۶ ماهه = ۳ شانس